پره ي شيشه اي

پره هاي شيشه اي نمايانگر فرم هاي اوليه ي نماهاي سازه اي شيشه اي هستند که در دهه ي 1950، با سيستم فرنچ هاهن در ساختمان راديو در شهر پاريس از آن استفاده شد. در اينجا صفحات شيشه اي دو طبقه اي معلق بودند و به صورت جانبي با استفاده از پره هاي شيشه اي عمود شده به به صفحات نما در محل اتصالات عمودي بين جام هاي شيشه حمايت ومحکم مي شدند. اما اين ساختمان Willis Faber & Dumas در ايپسويچ انگلستان بود که که اين تکنولوژي نوظهور را در سال 1972 به شهرت رساند. در اين نماي منحني طراحي شده توسط فاستر و همکاران که صفحات متعدد شيشه هاي بازتابنده (رفلکتيو) در آن معلق هستند، يکي از اولين مثال ها از ساختماني را معرفي مي کنند که کل نماي آن سيستم شيشه ي فريم لس است. اين پروژه الهم بخش توسعه تکنولوژي پره هاي شيشه اي در کاربري هاي متنوعي در اروپا و آمريکا در دهه ي 1970 تا به امروزبوده است. نماهاي متکي بر پره هاي شيشه اي امروزه نيز ارائه دهنده ي يکي از شفاف ترين انواع نماهاي سازه اي شيشه اي ، و در عين حال يکي از اقتصادي ترين روش ها در دهانه ي کوتاه هستند.

سيستم پره هاي شيشه اي در کانسپت کاملا ساده هستند، استفاده از پره اي شيشه اي عمود بر جام شيشه در محل اتصالات عمودي شبکه-ي شيشه اي. چالش برانگيزترين بعد ديوارهاي متکي بر پره ي شيشه اي هنگامي رخ مي دهد که دهانه براي انطباق با پره ي تک قسمتي بسيار بزرگ باشد و جزييات اتصال بايد تا حد ساخت پره اي شامل چند قطعه ي شيشه اي توسعه داده شود. سيستم هاي اوليه از پليت هاي اتصال براي متصل کردن شيشه و پره ها به يکديگر استفاده مي کردند. اتصالات عنکبوتي امروزه براي اينکار بسيار رايج هستند

شيشه  ماده اي شفاف با قابليت انعکاس نور از صفحه اش است. بنابراين شفافيت در ديوارهاي متکي بر پرده ي شيشه اي معمولا در اثر تاثير بازتاب نوراز باندهاي شيشه هايي عمود بر صفحه اصلي نما کمتر شده و ديد اصلي مقداري محو مي‌ شود. اين بازتاب هاي به تنوع زوايا بسيار حساس هستند.

جزييات اتصال معمول در پره هاي شيشه اي را در تصویر بالا مشاهده می نمایید. به اتصالات نقطعه اي حفر شده که شيشه ها را به پره ها متصل مي کند توجه کنيد. يک عضو کششي افقي نازک استفاده شده است در اين جا به منظور ممانعت از چرخش لبه ي انتهايي پره و کمانش جانبي آن.

پوسته ي مشبک

سيستم سازه اي پوسته ي مشبک راه ديگري براي کاهش حجم بصري سازه است. اين سيستم ها مي توانند براي کاربري هاي عمودي و افقي چون اسکاي لايت براي انطباق با کل پوسته ي ساختمان استفاده شوند. شکل نهايي مي تواند طاقي، گنبدي و يا اشکال با انحناي مضاعف باشند. سيستم ها مي توانند جوش، يا پيچ شده و يا ترکيبي از آنها باشند.

سازه هاي پوسته مشبک با ترکيب مهاربند کابلي مي تواند سازه هايي با کارايي بهينه ي سازه اي به همراه زيبايي خالص ايجاد نمايند. پيشتنيدگي کابل براي چنين سيستم هايي مورد نياز است. شايان ذکر است که شبکههاي مثلثي به دليل پايداري هندسي نيازي به مهاربند کابلي ندارند.

در اينجا يک سازه ي پوسته ي مشبک براي تحمل وزن ديوار شيشه اي با دهانه ي حدود 30 متر با سيستمي تنها با عرض مقطعي برابر با 28 سانتيمتر به کار گرفته شده است. اين سيستم نيازمند نيروهاي پيشتنيدگي عظيمي در ميله هاي فولادي ضدزنگ با قطر 3 سانتي متر است که نقش مهاربند شبکه ي پوسته ي مشبک را دارند. يک سيستم کرتين وال مرسوم در سيستم پوسته ي مشبک به لايه هاي مختلف تقسيم مي شود.

يک سازه ي پوسته ي مشبک مثلثي مي تواند اشکال با فرم آزاد را بدون نياز به کابل هاي مهاربند توليد کند.

هندسه هاي پيچيده مي توانند منتج از پنل بندي مصالحي با انواع (شکلي) بسيار متنوعي باشند. سازه هاي پوسته­ي مشبک شيشه اي معمولا مي­توانند از فرآيندهاي هندسي بهينه سازي به منظور نيل به کاهش تعداد انواع مدول ها منتفع شوند.

دکل خرپايي

دکل خرپايي از مهاربندي کابلي به عنوان استراتژي براي کاهش حجم بصري بهره مي برد. اين نوع سازه وجه تسميهي با ريشه ي دريايي دارد: عضو فشاري مرکزي ( يا دکل) به وسيله ي مهاربندي کابلي که پخش کننده هاي نيرو را به هم متصل مي کند به منظور شکل دادن به عناصر کششي، بنابرين از طريق مقاومت در طول خود دکل را نسبت به نيروهاي کمانشي تقويت مي کنند. مهاربند ها مي توانند با استفاده از تقارني دو طرفه، سه طرفه و يا چهار طرفه نسبت به دکل مرکزي مکان يابي شوند. دکل خرپايي معمولا به عنوان سازه ي اوليه در يک سيستم سلسله مراتبي خرپايي استفاده مي شوند.

در اينجا يک دکل خرپايي با تقارن دو جانبه از يک تير اصلي متصل به زيرسازي ساختمان، آويزان است. لبه ي بيروني تير اصلي، به کابلي با بار مرده ي عمودي که وزن لبه ي بيروني عناصر توزيع کننده ي نيرو را تحمل مي کند و در عين حال بار مرده ي شيشه ها را منتقل مي کند، متصل است.  اتصالات نقطه اي در محلي از توزيع کننده ها، شيشه ها را به خرپا متصل مي کند که بارهاي جانبي را به سيستم خرپا منتقل مي کند.

دکل هاي خرپايي قابليت انطباق با طيف وسيعي از ابعاد را دارند. دکل هاي خرپايي در اينجا به عنوان اعضاي زيرسازي، دهانه اي بيش از 33 متر را پوشش مي دهند. همچنين دکل خرپايي مشابهي براي تقويت يک سيستم ثانويه ي خرپاهاي کابلي افقي استفاده شده است که به نوبه ي خود بار شيشه ها را تحمل مي کند.

آتريوم خيابان 300 نيوجرسي متکي بر دکل خرپايي زيبايي با تقارن دو طرفه به منظور تحمل وزن سقف طره ايش است.

خرپا

سيستم هاي خرپايي با طراحي خرپاهاي مسطح، اکثرا در سيستم هاي سلسله مراتبي که انواع اعضا و اجزاي کششي ترکيب مي کند، ساخته مي شوند. خرپاها با تنوع زياد و با تاکيد بر جزييات مناسب و ساختارمند طراحي مي شوند. اين طراحي ها اکثرا شامل ساخت هاي پيچيده ي فلزي و با قابليت توليد انبوه صنعتي به منظور نيل به استانداردهاي سازه هاي فولادي اکسپوز (AESS)هستند. اعضاي ميله اي و کابلي نيز ممکن است در طراحي خرپا استفاده شده، و سيستم هاي کششي جانبي معمولا به منظور استحکام بخشي بيشتر نماي ساختمان به کار گرفته مي شوند. اعضاي خرپاي ساده، مي تواند در هر محل اتصال عمودي در شبکه ي شيشه قرار گيرد، اما معمولا با استفاده از يک يا دو خرپاي کابلي با الگويي تکرار شونده به عنوان ابزاري به منظور سبک سازي پروفيل سازه اي نما از تراکم آنها کاسته مي شود.

خرپاهاي عمودي در مرکز کنوانسيون والتر.اي واشنگتون به عنوان عضو سازه اي اوليه با پيچ و مهره بندي افقي بينشان به کار گرفته شده است. خرپاها از بالا آويزان شده  و به صورت داخلي با ميله هاي کششي به عنوان ابزاري براي کاهش حجم بصريشان مهاربندي شده اند. AESS  تاکيد فراواني بر کيفيت بصري ساخته هاي فولادي دارد.

سيستم خرپاي کتابخانه ي بيومديکال اسکيندل در دانشگاه وندربيلت شامل يک وتر خارجي مستطيلي و پيچ و مهره بندي افقي به منظور فراهم آوردن يک شبکه ي خارجي يکپارچه از فولاد مسطح طراحي شده با مقاومت بالا مي باشد. اين خرپا شامل يک تکيه گاه يکپارچه از سيستم ارزان پوسته ي شيشه اي روکش دار است که شرايط اقتصادي بهينه اي را از طريق ادغام بسيار مناسب سيستم سازه اي و پوشش شيشه اي فراهم مي آورد.

سيستم هاي خرپايي مانند کتابخانه ي بيومديکال اسکيندل دانشگاه وندربيلت، مزاياي فراواني را در کاربري نماهاي با دهانه ي بزرگ به ارمغان آورده و ترکيب نسبتا بالاي شفافيت با پتانسيل بهبود شرايط اقتصادي را فراهم مي کند.

شکل زیر يک سيستم خرپاي AESS سفارشي شرکت انکوز، لابي ساختمان L.A. Live Tower & Residences است.

با تشکر

آقای مهندس درازگیسو

و تیم تحقیق و توسعه

 

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه پیامکیشماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!